Smart Voice  2017 : The Future of Digital Marketing

Smart Voice 2017 : The Future of Digital Marketing

Smart Voice 2017 : The Future of Digital Marketing, SMART VOICE 2017 : The Future of Digital Marketing โดย 5 นักกลยุทธ์ผู้พลิกความท้าทายโลกดิจิทัลเป็นโอกาสทางธุรกิจ

– ชาคริต จันทร์รุ่งสกุล Fire One One : เมื่อ Digital เปลี่ยนโลก ธุรกิจต้องปรับตัวอย่างไร

– ไมเคิล จิตติวาณิชย์ Google ประเทศไทย : Youtube ตัวแปรสร้างโอกาสใหม่ให้ธุรกิจ

– วิศรุต เอื้ออานันท์ AIS : Mobile Content เชื่อมโลก เชื่อมธุรกิจ

– นพ.ศุภชัย ปาจริยานนท์ นายกสมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) : โฆษณายุคดิจิทัล เปลี่ยนผู้ชมเป็นผู้ซื้ออย่างไร

– พยุงศักดิ์ ชาญด้วยวิทย์ VOICE : ทางรอดสื่อ จาก Digital TV สู่ Multimedia Content Creator, ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *